Polityka Prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

1. Teresa Treder  oraz sklep w domenie liliko.pl przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Teresa Treder  należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Teresa Treder  zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Teresa Treder  sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem liliko.pl.

 

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w liliko.pl jest:

a. Teresa Treder  w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Teresa Treder 

 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Teresa Treder oraz sklepu w domenie liliko.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach liliko.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

 

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

 

5. Klienci mogą przeglądać liliko.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w liliko.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Teresa Treder  informacji o świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Teresa Treder  i za zgodą Klientów.

 

9. W przypadku uzyskania przez Teresa Treder  wiadomości o korzystaniu przez Klienta z liliko.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Teresa Treder   może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 

10. W celu realizacji zamówień złożonych w sklepie liliko.pl dane personalne klientów są przetwarzane przez Teresa Treder 

 

11. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w Agito.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w liliko.pl produkty,

b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w liliko.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

 

12. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Rat w systemie Santander są przekazywane Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094876, NIP: 898-10-11-992 oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Santander Consumer Finanse S.A. płatności za nabyte w liliko.pl produkty,

b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w liliko.pl sposobu dokonania płatności za pomocą Rat w systemie Santander

 

13. Teresa Treder  zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

 

14. Teresa Treder  zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Teresa Treder zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Teresa Treder może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Teresa Treder  wynikłych z zakupów na liliko.pl lub też gdy Teresa Treder  uzyska wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w liliko.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

15. Teresa Treder  wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

17. Teresa Treder  stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z liliko.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z liliko.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.